Nikahın şartları nelerdir, nasıl kıyılır?

Nikahın şartları nelerdir, nasıl kıyılır?
Bu yazı 1.808 kez okundu.
7 Mayıs 2013 18:45 tarihinde eklendi
Etiketler :

İmam nikahı nasıl kıyılır?

Nikahın şartları nedir?

Nikahın şartları aşağıda sayılan üç maddede geçmektedir bunlar ayrıca incelenecektir?

1) İcab,

2) Kabul,

3) Tarafeynin rızası,

 

İcab : Kıza gelip  şimdi zamanı­mızda mihir yerine geçen altın takma ve bunu bütün milletin duyması,

Kabul : Kız tarafının ve kızın rızası olup gelen dünürcüyü kabul etmesi,

 

Tarafeynin rızası :  Her iki tarafın da rıza göstermesi. Yaşı; yirmi ikiden aşağı on sekiz olursa, anne-babasının da haberi olur, evlenirler. İkisinin yaşı yirmi ikiyi geçmişse anne-babasının hiç haberi olma­dan  kendileri nikâhlarını bir imam’a iki şahit ile kıydırabilirler. Yaşı onsekizden aşağı olursa, kızın gönlü olmasa da babası-annesi münasip görüyorsa nikahı yapılır. Çünkü çocuk sayılır, çocuk geleceğini bilemez. Babası-annesi daha iyi bilir. Nikâhta veya vekilliği alınırken kıza sorul­duğu zaman sükût ederse rızası alınmış olur, nikâhı kıyılır.

Hadîs-i Şerif :  Sükut İkrardandır.

(Kütüb-i Sitte, Cild-17, HadisNo:6587)

sevgi

Nikahın sebebi,  Rüknü ve şartı vardır.

Nikahın Sebebi Nedir?

İnsan nev’inin bekasına mütealliktir.

Nikahın Rüknü Nedir?

İcab ve kabuldur. Tarafeynden biri, nefsimi veya müekkilimi veyahut kızımı sana tezvic ettim demesi, diğerinin de: “ben de tezevvüc eyledim veyahut nefsim veya müekkilim veya oğlum için kabul ettim” demesidir. İcab ve kabul kelimesi bulunmadan, mihir tesbit edilme­den, nikâh kıyılamaz.

Nikah’ın şartı nedir?

Evlenecek erkek ve kadının şer’i bir manisi olmaması ve akit anında onların icab ve kabule dair sözlerini işiten hür, mükellef iki müslüman şahidin veya bir müslüman erkek ile iki müslüman kadın şahidin bulunması gerekir. Allah’u tealâ’nın, Resûlünün veya meleklerin şehadeti ile nikâh kıyılmaz.

Nikahın akdi Nedir?

Mümkünse şeriatca yapılması uygun görülen hal Cum’a günü ve mescid içinde olmasıdır. İki bayram arasında dahi nikâh ve zifaf caizdir.

Nitekim Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) bir hadîs-i şerifinde :

“Nikâh’ı ilân edin, onu mescidler-de yapın.”(Mişkat’ül Mesabih, Cild-2, Sayfa 174) buyuruyor.

Evlenecek kimse hür, bâliği erkek ile  hürre-i bâliğa kızın veyahut kadının nikâhlarının akdi, şahidlerin huzurunda kendilerinin hazır bulunmaları ile yapılabi­leceği gibi vekâletle de icra edilebilir.

Bir kimse iki tarafında velisi veya vekili olarak yahut bir taraftan asil  ve diğer taraftan  veli, yahut bir taraftan veli, bir taraftan vekil yahut hem vekil ve hem asil bulunarak nikâhın  iki tarafında da görevle­nebilir.

Bir kimse kendi fiiline, kendi işine şehadeti makbul değildir. Vekil  hem akid (nikahı yapan , akteden), hem şahit olamaz. Müekkilin  (vekil tayin olan)  müvekkil dahi hazır olursa bir şahidin bulunması yeterlidir.

Nikahın Hükmü Nedir?

: Helâliyet, musa-heret (evlenme ile meydana gelen akrabalık)hürmeti verasettir. Evlenen kadın ve erkek aralarında şer’an evlenmeye mezun (İzinli, izin almış) olupta nikahları kıyılınca birbir­lerinden müstefid (istifade etme) olur. Helâliyet budur.

Nikâh’ı yapan kimse, evlenecek olan kızın veya kadının  veya vekilinin  ve şahitlerin, erkeğin veya vekilinin, şahitleri­nin, kız ve oğlan babalarının isimlerini yazar. Bu arada ortaya konan Mihri de bir kağıda kaydeder.

Meselâ: anlaşılan mihir (……..Tl) olsun. Kızın adı Fatma, babasının  adı da Ahmet olsun. Erkeğin ismi Hüseyin, babasının adı da Ekrem olsun. Şayet kız veya erkek o meclis de yoklarsa vekillerinin isimleri yazılır. Nikah’ı yapan  önce tevbe-İstiğfar duasını okur. Sonra onlara  hitaben şu giriş duası yapılır:

Elhamdülillâhillezî  zevvecel   er-vaha bil eşbah, ve ehallen  nikâh’e ve har-remes sifah,  ves-salâtü  ves – selâmü  alâ Resûlüna Muhammedinillezî beyyenel ha-râme vel mübah, ve alâ âlihi ve eshabihî ellezîne hüm ehlüs-salâhi vel felâh.

Eûzübillahimineş-şeytanirrâciym,Bismillâhir-rahmanir-rahiym.

Ve enkihul eyâmâ  minküm ves-sâlihiyne min ibadiküm ve imâiküm in yekûnû fugarâ’e yuğnihümûllâhü  min fadlihi. Vallâhu vâsıun alîm.(Sadagallâhul Aziym.) (Sure-i Nûr Âyet  32)

 

Gâle Resûlullah (Sallallahu aleyhi vesellem) :

En-Nikâhu sünnetî femen rağibe  an sünnetî feleyse minnî”(Sadaga Resûlul-lah,) dedikten sonra  kıza sorar :

 

Bismillâhi ve billâhi alâ sünneti Rasûlullâhi, Allah’u tealâ’nın emri, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa(Sallallahu aleyhi  vesellem)Efendimiz Hazretlerinin sünneti ve amel de İmammız İmam-ı Âzam Ebû Hanife Hazretlerinin ictihadı ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile  siz :

– Fatıma  hanım Ekrem oğlu Hüseyin’i aranızda belli olan (………….Tl) Mihr-i Müeccel ile kocalığa kabul ettiniz mi ?  diye sorar. Kız da :

– Evet kabul ettim.(Vekili ise vekâleten aldım,) der.

(Bu soru ve cevap üç defa tekrar edilir.)

Nikah kıyan, bu defa Erkek tarafına Damad’a döner:

Bismillâhi ve Billâhi alâ sünneti Rasûlullâhi, Allah’u tealâ’nın emri, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa  (Sallallahu aleyhi vesellem)Efendimiz Hazretlerinin sünneti, ve Amelde İmamımız İmam-ı Âzam Ebû Hanife Hazretlerinin  ictihadı ve hazır  olan Müslüman-ların  şehadetleri ile siz:

-Hüseyin bey! Ahmet kızı Fâtıma’yı aranızda belli olan (……… Tl) Mihr-i Müeccel ile zevceliğe kabul ettiniz mi? diye sorar. Damad da :

– Evet kabul ettim  (Vekili ise vekaleten aldım)der.

(Bu soru ve cevap üç defa tekrar edilir.)

Nikah kıyan bu defa da Şahitlere :

– Sizlerde duydunuz şahitsiniz değil mi? diye onlara da tasdik ettirir,  sonra şu duayı okur.

Allahümmec’al hazel akde meymunen mübareken vec’al beynehümâ ülfeten ve muhabbeten ve garârâ. Ve lâ tec’al beynehümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte  beyne âdem’e ve Havvâ.  Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin ve Haticet’ül-Kübra.  Ve kemâ ellefte beyne Âliyyin ve  Fâtıma-t’üz-Zehra.   Allahümme  e’tı lehümâ evlâden sâlihan  ve rızgan vasıan ve umren taviylâ. Rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ  ve zürriyyâtinâ gurrete  e’yunin vec’alna lil müttegıyne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fid-dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gınâ azâben-nâr.

Türkçesi :

Allah’ım  huzurunda nikâhlanmış bulunan şu iki genci ömürleri boyunca Mes’ut ve bahtıyar eyle. Ömürlerine bereket, vücudlarına  sıhhat,  rızıklarına genişlik ihsan eyle. Kendilerine sâlih, dîne, vatana, millete  hayırlı  çocuklar ver. Kendilerini ve çocuklarını dünyevî ve uhrevî mutluluğa erdir. Onları zinâ afetinden koru, kurulmuş yuvalarını yıkılmaktan muhafaza buyur. Âmîn.  Allah rızası için el Fâtiha.

Elma Yarısı: imam nikahı nasıl kıyılır şartları nelerdir, imam nikahı nasıl kıyılır, Allahümmecal beyne hüme ülfeten ve muhabbeten ve garara vela tec al beynehüme nefreten fitneten ve firara, 16 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ KIZA NİKAH NASILKIYILIR, Allahümmecal beyne hüme ülfeten ve muhabbeten ve garara vela tec al beynehüme nefreten fitneten ve firara anlam dua, anne babanın haberi olmadan imam nikahı, nikah kıyılırken söylenen sözler
Benzer yazılar
Yazar
Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Yorum Yap

REKLAM
REKLAM
Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır. Elmayarısı
yukarıya Çık
Önceki yazıyı okuyun:
a_3271_4773
Zehirlenmek, Tıbb-ı Nebevi

Zehirlenme ( tesemmüm, venenation ) nasıl meydana gelir?   Vücut için zehirli maddelerin ağız veya teneffüs yoluyla veya yılan akrep...

Kapat
//-->